Välkommen till regelbevakning.se

Tjänsten regelbevakning.se erbjuder beskrivningar av och länkar till aktuella lagar, föreskrifter, förordningar, SOSFSer, AFSar, förarbeten, handböcker och andra viktiga dokument inom personlig assistans samlade på ett ställe, uppdelade på flera olika områden.


All LSS-verksamhet ska enligt 6 § LSS vara av god kvalitet. Socialstyrelsen beskriver i sin SOSFS 2011:9 kvalitet på följande sätt:

Kvalitet definieras på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Så vilka lagar och föreskrifter gäller för personlig assistans eller för annan LSS-verksamhet? Kanske gjorde du en lista över aktuella lagar när du skickade in din ansökan till Socialstyrelsen eller IVO men enligt Socialstyrelens handbok om kvalitetsledning så räcker inte det:

Eftersom nya lagar och föreskrifter kan tillkomma, och befintliga kan upphävas eller förändras, räcker det inte att endast göra en kartläggning av de krav och mål som ställs på verksamheten i samband med att verksamheten startas upp. Kartläggningen av de regler som styr verksamheten måste därför göras fortlöpande.

Testa gratis i 14 dagar